Actis advocaten

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES
 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Actis advocaten B.V.
 2. Actis advocaten B.V. (‘Actis advocaten’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die een advocatenpraktijk uitoefent. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van personen die (door middel van hunhoudstermaatschappij) aandelen in Actis advocaten houden.
 3. Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 4. Opdracht(en) of Overeenkomst(en): iedere opdracht die door eenOpdrachtgever wordt verleend aan Actis advocaten, daaronder begrepeniedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
 5. Opdrachtgever(s): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan deOpdrachtnemer een Opdracht en/ of de Opdrachten heeft verleend.
 6. Opdrachtnemer: Actis advocaten B.V. (geregistreerd in het handelsregister bij deKamer van Koophandel onder nummer 86866095, kantoorhoudende en gevestigd te Rotterdam (3011 AN), aan de Rodezand 34).
 7. Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden maakt het geen verschil of de hiervoor gedefinieerde termen in het enkelvoud of in het meervoud zijn gesteld dan wel in een bepaalde samenstelling worden gebruikt.
ARTIKEL 2: TOEPASSINGSGEBIED
 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op een Opdracht die door de Opdrachtgever wordt of is verleend aan de Opdrachtnemer en op iedere uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer.
 2. Deze Algemene voorwaarden gelden mede ten behoeve van ieder die bijOpdrachtnemer werkzaam is (als (freelance) partner of in dienstverband), iederdie door de Opdrachtnemer wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen ofnalaten de Opdrachtnemer aansprakelijk is of kan zijn.
 3. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbijuitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Een bepaling in deze Algemene voorwaarden is ten aanzien van de opdrachtgever die een Consument is van toepassing voorzover deze niet in strijd is met het dwingend consumentenrecht.
 5. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene voorwaarden zijn voor Opdrachtnemer alleen bindend indien en voor zover deze door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
ARTIKEL 3: DE OPDRACHT, DE OFFERTE, EN ORIENTERENDE COMMUNICATIE OF INTAKEGESPREKKEN
 1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Opdrachtnemer. Dit geldt ookindien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de Opdrachtgever is datde Opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. Detoepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt hierbijuitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Opdrachtnemer is vrij om te bepalen welke van haar partners (inclusief derden) ofpersoneelsleden bij de uitvoering van de Opdracht worden betrokken en/ ofingeschakeld. Deze personen zullen zorgvuldig door Actis advocaten wordengeselecteerd, zo mogelijk in overleg met opdrachtgever.
 3. Uitsluitend de in de laatste offerte of opdrachtbevestiging aangegevenomschrijving van de Opdracht of Overeenkomst is bindend.
 4. Oriënterende communicatie aangaande een potentiële Opdracht is vrijblijvenden verplicht de Opdrachtgever tot niets, voor zover de oriënterendecommunicatie niet meer dan een uur bedraagt. Indien de oriënterendecommunicatie meer dan een half uur blijkt te vergen, dan zal deze als Opdrachtworden aangemerkt, en kan Opdrachtnemer hiervoor kosten in rekening brengenbij Opdrachtgever op basis van haar uurtarief. Ook indien een oriënterendecommunicatie overgaat in een concrete juridische adviesverstrekking en/ ofwerkzaamheden kan Opdrachtnemer daarvoor kosten in rekening brengen opbasis van haar uurtarief.
 5. Indien in de Offerte een datum voor oplevering is gegeven, geldt deze datumenkel als indicatietermijn. Opdrachtnemer is bevoegd de oplevering uit te stellen,zonder nader bericht, in het geval Opdrachtgever het aanbod niet binnen tweewerkdagen aanvaardt na datum van het uitbrengen van de Offerte, of indien zichandere omstandigheden voordoen waardoor Opdrachtnemer redelijkerwijs nietgehouden kan worden aan de datum voor oplevering, waaronder in ieder gevalbegrepen maar niet beperkt tot (te) late betaling van vooruitbetaling van (eengedeelte van) de overeengekomen prijs.
ARTIKEL 4: VAN DE OPDRACHTGEVER
 1. De Opdrachtgever is gerechtigd om binnen 7 dagen na het aangaan van deOpdracht deze eenzijdig en zonder gevolgen in te trekken of te annuleren.
 2. De Opdrachtgever is als gevolg van de intrekking, annulering, opzegging ofontbinding aan de Opdrachtnemer verschuldigd de door de Opdrachtnemergemaakte (on-) kosten, de voor de reeds verrichte werkzaamheden belopenhonorarium (en onder omstandigheden en indien de Opdrachtgever geenConsument betreft een redelijke schadevergoeding). De uiterste betaaltermijneindigt 14 dagen na schriftelijke kennisgeving door de Opdrachtnemer, van dedoor de Opdrachtgever verschuldigde (on-) kosten en honorarium (en deeventuele schadevergoeding).
 3. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer en haar hulppersonen tegenvorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verbandhoudende met door de Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgeververrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van de Opdrachtnemer inverband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.
 4. Behoudens schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever zijn de Opdrachtnemer enhaar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de Opdrachtgeverontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling vanhetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is.
 5. Indien het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag van een factuur nietbinnen de op de factuur aangegeven termijn wordt voldaan, is de Opdrachtgevervan rechtswege in verzuim en is de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien deOpdrachtgever een Consument betreft is bij verzuim wettelijke rente verschuldigd.
 6. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering vandeclaraties – welke worden berekend conform het Besluit vergoeding voorbuitengerechtelijke incassokosten (BIK) – welke in beginsel 15% over het teincasseren bedrag bedragen met een minimum van € 40,00 – komen voor rekeningvan de Opdrachtgever.
ARTIKEL 5: VAN DE OPDRACHTNEMER
 1. Het staat Opdrachtnemer vrij om zich te allen tijde te onttrekken aan de Opdrachtof de Opdracht neer te leggen indien gewichtige redenen daartoe nopen en metinachtneming van de noodzakelijke zorgvuldigheid.
 2. Het staat Opdrachtnemer voorts vrij de uitvoering van de Opdracht op te schortenindien de Opdrachtgever haar/zijn verplichtingen, waaronder in het bijzonder teverstaan die van betaling, niet nakomt.
 3. De Opdrachtgever is als gevolg van de tussentijdse beëindiging aan deOpdrachtnemer verschuldigd de door de Opdrachtnemer gemaakte (on-)kosten, de voor de reeds verrichte werkzaamheden belopen honorarium (enonder omstandigheden en indien de Opdrachtgever een Consument betreft eenredelijke schadevergoeding), tenzij daar uitdrukkelijk andere afspraken overworden gemaakt. De uiterste betaaltermijn eindigt 14 dagen na schriftelijkekennisgeving door de Opdrachtnemer, van de door de Opdrachtgeververschuldigde (on-) kosten en honorarium (en de eventuele schadevergoeding).
ARTIKEL 6: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 • Iedere aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, alsmede de door deOpdrachtnemer betrokken en/ of ingeschakelde derden, uit hoofde van eentekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst,onrechtmatige daad of uit andere grond (voor zover de schade niet is ontstaanals gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer), indiende uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtnemer leidt totaansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag datin het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijkeaansprakelijkheidsverzekering van de Opdrachtnemer wordt uitbetaald, tevermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijkeverzekeringsvoorwaarden voor rekening van de Opdrachtnemer komt. DeOpdrachtnemer heeft daartoe bij een gerenommeerdeverzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten.Een afschrift van de verzekeringspolis ligt op uw verzoek ter inzage bij Actisadvocaten op kantoor.
 • Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 6.1 bedoeldeverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemerbeperkt tot de vergoeding welke door de Opdrachtgever voor de Opdrachtwaaruit of in verband waarmee de schade of het verlies is ontstaan heeft betaald.Indien om welke reden dan ook de Opdrachtnemer door een onafhankelijkerechter, arbiter, of vergelijkbare geschillenbeslechter aansprakelijk wordt geacht isiedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500,–.
 • De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve vande Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
 • Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van eenjaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd met de schade en demogelijke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor die schade.
ARTIKEL 7: TARIEVEN
 1. De werkzaamheden worden periodiek per e-mail of per post bij Opdrachtgever inrekening gebracht door vermenigvuldiging van het aantal aan de zaak bestedeuren (in eenheden van zes minuten) met het overeengekomen of voor deOpdrachtnemer gebruikelijke uurtarief en vermeerderd met (door derden inrekening gebrachte) verschotten, onkosten en btw. Opdrachtnemer kan zowelvoor aanvang van de Opdracht als tijdens de uitvoering van de werkzaamhedende betaling van een voorschot bedingen.
 2. Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand(een toevoeging), maar gedurende of bij het einde van de Opdracht blijkt datOpdrachtgever niet voor een toevoeging in aanmerking komt, is Opdrachtgevergehouden de door Opdrachtnemer in het betreffende dossier gewerkte uren tebetalen tegen het overeengekomen uurtarief of, indien geen specifiek uurtarief isovereengekomen, het voor de Opdrachtnemer gebruikelijke uurtariefvermeerderd met verschotten, onkosten en btw.
 3. Indien Opdrachtnemer voor Opdrachtgever werkzaamheden heeft verrichtwaarbij Opdrachtnemer en Opdrachtgever (nog) geen tarief voor hebbenafgesproken geldt ten aanzien van het aan die werkzaamheden bestede tijd hetgebruikelijke uurtarief van de Opdrachtnemer met een minimum van €250,00 tevermeerderen met btw, (door derden in rekening gebrachte) verschotten enonkosten. De aan deze werkzaamheden verbonden vergoeding en kosten zullenconform het bepaalde in deze algemene voorwaarden aan Opdrachtgever inrekening worden gebracht.
 4. De Opdrachtnemer heeft het recht de gehanteerde (uur-)tarieven en degehanteerde kostenvergoedingen te wijzigen.
 5. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 15%, of indien eenverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van deOpdracht tussen de Opdrachtnemer enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht totontbinding vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste declaratie, die aan de Opdrachtgever is toegezonden na de verhoging door de Opdrachtnemer van de (uur-)tarieven en/of kostenvergoedingen. DeOpdrachtgever die een Consument betreft behoudt het recht op ontbinding.
 6. Ten aanzien van de (on-)kosten, honorarium en schadevergoeding is artikel 4.2 van overeenkomstige toepassing.
ARTIKEL 8: CLIENT IDENTIFICATIE, VODA, WWFT
 1. Ingevolge de Verordening op de Advocatuur is de Opdrachtnemer in beginselverplicht de Opdrachtgever (en een eventuele tussenpersoon) te identificeren.
 2. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kan de Opdrachtnemer verplicht zijn om een onderzoek te doen naar de identiteit van de Opdrachtgever (en zo nodig te verifiëren), en daar waar relevant, de uiteindelijke belanghebbende en/of de betrokken politiek prominente personen (die niet in Nederland wonen) nader te onderzoeken. DeOpdrachtgever is verplicht alle gevraagde informatie te verstrekken om de identiteit van de Opdrachtgever vast te stellen en/of de uiteindelijke belanghebbende van rechtspersonen en/of de betrokken politiek prominente persoon vast te stellen (zie Wwft).
 3. Opdrachten kunnen en zullen worden opgeschort totdat de gevraagde informatie is verstrekt. Bovendien is Opdrachtnemer op basis van de Wwft verplicht, en daarbij rekening houdend met de gedragsregels voor advocaten, om een(voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden aan het Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU – Nederland).
ARTIKEL 9: EXTERNE FINANCIERING
 1. Opdrachtnemer wijst de Opdrachtgever, indien hij hiervoor in aanmerking komt, op de mogelijkheid van het aanvragen van een toevoeging (gefinancierderechtsbijstand) en/ of indien hij daarover beschikt op de mogelijkheid datOpdrachtgever mogelijk dekking heeft onder een door hem gesloten(rechtsbijstands-)verzekering. Opdrachtgever en/ of Opdrachtnemer mag en mogen te allen tijde van de financiering van de juridische kosten door gefinancierde rechtsbijstand of een rechtsbijstandsverzekering afzien. In dat geval bevestigt de advocaat schriftelijk dat wordt afgezien van het aanvragen van eentoevoeging en/ of dat van de zijde van Opdrachtnemer een opdracht of afstemming met de rechtsbijstandsverzekeraar plaatsvindt en dat een honorariumzal worden toegepast.
 2. Ingeval een toevoeging wordt aangevraagd, wordt die aanvraag door de Raadvoor Rechtsbijstand (hierna: RvR) beoordeeld aan de hand van het rechtsbelangen belastbaar inkomen en vermogen van de Opdrachtgever van twee jaargeleden. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de aanvraag bij de RvR eneen eventueel in te dienen peiljaarverleggingsverzoek. Wordt een toevoegingverstrekt, dan betaalt de Opdrachtgever een eigen bijdrage (vastgesteld door deRvR) aan de Opdrachtnemer.
 3. De Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien de Opdrachtnemernamens hem/haar een toevoeging aanvraagt bij de RvR, de RvR, zulks teruitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de Opdrachtgever (eneventueel over zijn partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals degemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 4. Excessieve andere kosten worden doorbelast aan de Opdrachtgever. Hierbij kan worden gedacht aan kosten in verband met koeriersdiensten, aangetekendeverzending of kopieerkosten in geval van meer dan vijftig pagina’s.
 5. De Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn/haar werkzaamheden eerst te startennadat de toevoeging door de RvR is toegekend en de eigen bijdrage alsmedeeen eventueel voorschot op de te betalen griffierechten door de Opdrachtgeveraan de Opdrachtnemer is voldaan.
 6. Indien de Opdrachtgever niet voor een toevoeging in aanmerking komt of detoevoeging wordt ingetrokken (bijvoorbeeld in verband met de financiëleopbrengst van de zaak), dan worden de werkzaamheden op declaratiebasis inrekening gebracht, zie hiervoor het honorarium van de advocaat in artikel 7(TARIEVEN). De Opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat in dit geval dekosten van de deurwaarder en een hoger griffiegeld eveneens in rekening wordengebracht.
 7. De RvR kan jaren na afgifte van een toevoeging een hercontrole uitvoeren. Hetinkomen van de Opdrachtgever wordt dan nog een keer gecontroleerd door deRvR als zijn inkomensgegevens ten tijde van de aanvraag nog niet definitief warenvastgesteld door de Belastingdienst. De RvR is dan bij de aanvraag uitgegaan vande op dat moment beschikbare gegevens. Bij de hercontrole controleert de RvRof het inkomen en vermogen van de cliënt inmiddels definitief zijn vastgesteld doorde Belastingdienst. Als blijkt dat dit het geval is dan neemt de RvR een nieuwbesluit. Dit kan tot gevolg hebben dat een eerdere verleende toevoeging wordtherzien. Dit kan drie gevolgen hebben: 1. de eigen bijdrage blijft gelijk; 2. deOpdrachtgever krijgt geld terug en 3. de Opdrachtgever moet betalen (de eigenbijdrage wordt hoger of wanneer de Opdrachtgever niet meer in aanmerkingkomt voor gefinancierde rechtsbijstand heeft dit tot gevolg dat de Opdrachtgeverde werkzaamheden van de Opdrachtnemer alsnog zelf betaald).
 8. Als de Opdrachtgever in voorlopige hechtenis is genomen, wordt op last van derechter of op aanwijzing van het openbaar ministerie een toevoeging verstrekt.Deze verstrekking vindt plaats zonder toetsing van het inkomen en vermogen. Inhet geval dat de Opdrachtgever onherroepelijk wordt veroordeeld, zal hetinkomen en vermogen alsnog worden getoetst. De RvR vraagt dan de financiëlegegevens, van twee jaar voor het moment dat de toevoeging is verstrekt, op bijde belastingdienst. De totale subsidie wordt door de RvR van de Opdrachtgeverteruggevorderd als het inkomen en/of vermogen hoger is dan toegestaan.
 9. De RvR stelt wederom een eigen bijdrage vast als extra uren worden toegekend ineen bewerkelijk zaak en de Opdrachtgever niet gedetineerd is.
ARTIKEL 10: RELATIE CLIËNT-ADVOCAAT
 1. Door het verstrekken van de opdracht gaat Opdrachtgever ermee akkoorddat zijn of haar persoonsgegevens worden opgenomen in het digitale systeem vande Opdrachtnemer, dat voor zover deze aan Opdrachtnemer in zijnhoedanigheid van advocaat zijn toevertrouwd, vanzelfsprekend valt onder hetwettelijke beroepsgeheim van de Opdrachtnemer.
 2. De Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belangkunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Opdracht, alsmede alle door deOpdrachtnemer verlangde informatie, te verstrekken aan de Opdrachtnemer. DeOpdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van alle door hemaan de Opdrachtnemer verstrekte informatie.
 3. De Opdrachtnemer is bevoegd geen gevolg te geven aan een aanwijzingomtrent de uitvoering van de Opdracht, indien de aanwijzing naar het inzicht vande Opdrachtnemer niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die eenOpdrachtnemer dient te betrachten.
 4. De Opdrachtnemer kan zich zowel in als buiten rechte laten vervangen dooreen ander. Opdrachtgever geeft daarvoor op voorhand toestemming. Van dezemogelijkheid zal terughoudend gebruik worden gemaakt. Onder meer maar nietlimitatief vakanties, ziektes, dubbele agendering door gerechtelijke instanties ofovermacht anderszins kunnen reden vormen voor de Opdrachtnemer om zich tedoen vervangen. Hierover wordt, voor zover mogelijk, vooraf overleg gevoerd metde Opdrachtgever. Voor de vervanger/ waarnemer wordt hetzelfde tarief inrekening gebracht als het tarief van de Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk andersovereengekomen.
 5. De Opdrachtgever geeft de Opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming om daar waar dat naar inzicht van de Opdrachtnemer wenselijk is de pers te woord te staan en te informeren.
ARTIKEL 11: INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
 1. Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, opinies, werkwijzen, (model)contracten en alle overige producten, komen toe aan opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.
 2. Opdrachtgever zal de door Opdrachtnemer verstrekte resultaten van deOpdracht alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. Meer in het bijzonder zal Opdrachtgever de door Opdrachtnemer opgestelde teksten, alleen gebruiken voor de bij de Opdracht aangegeven bestemmingen. Bij schending van deze bepaling is Opdrachtnemer gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van de resultaten van de Opdracht, met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door Opdrachtgever, in rekening te brengen, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om(aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Bovendien heeft Opdrachtnemer in dat geval het recht om de gebruikslicentie ten aanzien van de opgestelde teksten in te trekken.
 3. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming vanOpdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan om de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te vereenvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. De auteursrechten alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Opdracht door of namens Opdrachtgever ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot overeenkomsten, licenties, privacyverklaringen, disclaimers, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, Offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten bij Opdrachtnemer en/of haar licentiegevers. Opdrachtgeververkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die nader worden toegekend.
ARTIKEL 12: DIVERSE ONDERWERPEN
 1. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal en in het Engels gesteld;de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
ARTIKEL 13: TOEPASSELIJK RECHT, FORUMKEUZE, KLACHTEN, GESCHILLEN
 1. Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever enOpdrachtnemer zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Opdrachtnemer neemt deel aan de Klachten- en GeschillenregelingAdvocatuur.
 3. De klachtenregeling van de Opdrachtnemer betreft de door deOpdrachtnemer gehanteerde procedure voor de behandeling van klachten vanOpdrachtgevers van Opdrachtnemer over de dienstverlening door deOpdrachtnemer.
 4. Wanneer Opdrachtnemer er niet in slaagt klachten van een Opdrachtgeverover de dienstverlening door de Opdrachtnemer met behulp van dezeklachtenregeling tot een voor die Opdrachtgever aanvaardbare oplossing tebrengen, kan die Opdrachtgever de klachten binnen twaalf maanden naschriftelijke afhandeling daarvan voorleggen aan de GeschillencommissieAdvocatuur (hierna: de Geschillencommissie).
 5. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van de dienstverlening door de Opdrachtnemer, inclusief alle geschillen over betwiste en/of onbetaald gebleven facturen van de Opdrachtnemer, worden op verzoekvan de Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer beslecht door deGeschillencommissie overeenkomstig het Reglement GeschillencommissieAdvocatuur (hierna: het Reglement). Betreft het geschil een Opdracht van eenparticuliere Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in een bindend advies, tenzij de Opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de Opdrachtnemer wendt tot de gewone rechter. In geval van een incassovan een vordering op een particuliere Opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de Opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder deGeschillencommissie stort. Doet hij dit niet, dan is op die incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil een Opdracht van een zakelijke Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Opdrachtnemer blijft te allen tijde bevoegd om een incassoprocedure bij de civiele rechter in te stellen.
 6. Onder particuliere Opdrachtgever wordt voor de toepassing van de Klachtenen Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die eenConsument is (i.e., die handelt als Consument). Onder zakelijke Opdrachtgeverwordt voor de toepassing van de Klachten en Geschillenregeling Advocatuur verstaan de Opdrachtgever die niet een Consument is, i.e., die niet handelt alsConsument).
 7. Verdere informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur, met inbegrip van de tekst van de klachtenregeling van de Opdrachtnemer, kan kosteloos worden opgevraagd bij de Opdrachtnemer. Het Reglement kan worden opgevraagd bij de secretaris van de Geschillencommissie op het adres Postbus90600, 2509 LP Den Haag.
 8. In de geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhoudingen tussenOpdrachtgever en de Opdrachtnemer waarin de Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is en of waarvoor niet is voorzien in toepassing van geschillenbeslechting door de Geschillencommissie Advocatuur zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.

Opdrachtnemer is gevestigd aan de Rodezand 34, 3011 AN te Rotterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 86866095. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Opdrachtnemer: www.actisadvocaten.nl en kosteloos verkrijgbaar op het kantoor van deOpdrachtnemer.
Rotterdam, juli 2022.