Actis advocaten

Privacy verklaring

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze cliënten. Deze privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Actis advocaten B.V. (hierna: Actis advocaten). In het kader van onze beroepsuitoefening verwerken wij persoonsgegevens van cliënten, potentiële cliënten en andere personen die contact met ons hebben.

Actis advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, de dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Wij dragen er zorg voor dat persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen, vertrouwelijk wordt behandeld. Wij vinden uw privacy erg belangrijk.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Actis advocaten is verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in het kader van de hieronder genoemde verwerkingen.

Welke gegevens verwerken wij, en met welk doel?

Met persoonsgegevens wordt bedoeld: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. Actis advocaten verwerkt persoonsgegevens die u als betrokkene aan ons heeft verstrekt, die wij in het kader van de dienstverlening hebben verkregen, die door derde partijen (waaronder wederpartijen) aan ons kenbaar zijn gemaakt of die via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum en kopie ID-bewijs;
 • contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, seminars etc., zoals gegevens die zijn vermeld op visitekaartjes;
 • persoonsgegevens verkregen uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel of uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare zakelijke websites of op zakelijk social media platforms zoals LinkedIn.

Actis advocaten verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de overeenkomst van opdracht en het voeren van (gerechtelijke en andere) procedures;
 • het versturen en innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing van onze cliënten;
 • het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatieactiviteiten;

Actis advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van één van de volgende grondslagen:

 • als u daarvoor toestemming hebt verleend;
 • de uitvoering van de overeenkomst van opdracht;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang.
Met wie delen wij uw gegevens en hoe worden uw gegevens beveiligd?

Actis advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening en met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het laten uitvoeren van een deskundigenonderzoek of het inschakelen van een derde partij namens en in opdracht van Actis advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke of andere) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Actis advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, maar alleen voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Met de derde partij die namens en in opdracht van Actis advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Actis advocaten ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijken diensten aanbieden, zijn voor de (verdere)
verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, belastingadviseur, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport. Actis advocaten hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Waar Actis advocaten gebruikt maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Actis advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Actis advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking of dan op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Wat zij uw rechten?

U heeft het recht op de persoonsgegevens die Actis advocaten van u heeft, in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, een u betreffende verwerking te beperken en het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken. Verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per e-mail richten aan info@actisadvocaten.nl of per post aan Actis advocaten, Rodezand 34, 3011 AN te Rotterdam.

Actis advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Actis advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kan geven. Hierbij vast te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Actis advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen. Elke aanpassing van de privacyverklaring wordt gepubliceerd op www.actisadvocaten.nl.

Voor vragen naar aanleiding van onze privacyverklaring kunt u contact opnemen met Actis advocaten via e-mail info@actisadvocaten.nl.